s. Kinga Schmidt

s. Kinga Schmidt

S. Kinga (Sybille) Schmidt urodziła się w 1974 roku w Lipsku (Niemcy) w rodzinie niemiecko-węgierskiej. Języka polskiego zaczęła się uczyć w gimnazjum (wg polskich realiów – w liceum). Był to jej trzeci język obcy, obok rosyjskiego i angielskiego, nie licząc, oczywiście, znajomości dwóch języków ojczystych. Szczególne zamiłowanie do Polski, jej kultury i historii, a zwłaszcza do języka i literatury, sprawiło, że zdecydowała się w 1992 roku, po maturze, wyjechać do Polski – najpierw do Krakowa (1992/93), a po dwuletniej przerwie w Lipsku, do Warszawy (1995).

Przez rok otrzymywała stypendium Polsko-Niemieckiej Fundacji Stypendialnej (GFPS), później pracowała jako lektor języka niemieckiego w różnych instytucjach, m.in. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i w Instytucie Austriackim w Warszawie. Specjalizację w dziedzinie języka gospodarki, prawa i administracji uzupełniała pracą dla międzynarodowej kancelarii prawniczej w charakterze korektora i tłumacza. W pracy z dziećmi i młodzieżą zadebiutowała w Instytucie Austriackim na kursach dla dzieci po pobytach w krajach niemieckojęzycznych.

Czas studiów nad językiem polskim i długą listą polskich lektur zakończyła w 1998 roku obroną pracy magisterskiej, powstałej pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Dubisza na temat „Interferencja językowa w polskich wypowiedziach niemieckojęzycznej grupy etnicznej w Warszawie”. Dalsze poszukiwania naukowe w zakresie językoznawstwa polonistycznego doprowadziły ją do podjęcia badań nad grzecznością językową z perspektywy nauczania języka polskiego jako obcego, co zaowocowało rozprawą doktorską, obronioną w 2002 roku również na UW i opublikowaną w 2004 roku pt. „Kompetencja komunikacyjna Niemców w polskich aktach grzeczności językowej z uwzględnieniem form adresatywnych. Perspektywa glottodydaktyczna”. Promotorem była prof. dr hab. Elżbieta Sękowska.

Ciekawym i pod wieloma względami cennym doświadczeniem w czasie studiów doktoranckich było prowadzenie lektoratu z języka polskiego dla cudzoziemców studiujących na UW.

W 2005 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, w sierpniu 2011 roku złożyła wieczystą profesję zakonną.

Inne publikacje:

1998: -"Rozwój stereotypów oraz wzajemnych ocen Niemców i Polaków" (w: Język Polski 1/2).
1999: -"Kultura języka w Polsce i w Niemczech. O kształtowaniu się postaw wobec języka" (w: Poradnik Językowy 1).
2000: -"Interferencja językowa w polszczyźnie Niemców" (w: Slavia Occidentalis).
2001: -"Wahania w formalnym rozróżnieniu przymiotnika i przysłówka - cecha typowa dla polszczyzny Niemców" (w: Slavia Occidentalis).
2001: -"Grzeczność w kontakcie oficjalnym nierównorzędnym. Typy kontaktów a rzeczywistość pragmatycznojęzykowa" (w: Prace Filologiczne).
2002: -"Zagadnienie honoryfikatywności w wybranych publikacjach polonistycznych ostatnich lat" (w: Poradnik Językowy 2).
2005: -"Analyse ausgewählter Lehrwerke für Polnisch als Fremdsprache" (in: Polonistik im deutschsprachigen Bereich. Aufgaben und Perspektiven ihrer Entwicklung, Hildesheim).
2006: -"Ocalić od zapomnienia - piękną polszczyznę" (w: Szary Posłaniec 94).
2011: - Św. Urszula Ledóchowska. Polka i Europejka. Językowy wymiar osobowości, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011
2015: - Św. Urszula Ledóchowska, Stać się piórem w Jego ręku. Listy do przyjaciółki z młodości, PROMIC, Warszawa 2015 (opr. i red.)

 

 

Sybille K. Schmidt USJK

Św. Urszula Ledóchowska. Polka i Europejka. Językowy wymiar osobowości.

Warszawa 2011
Dom Wydawniczy Elipsa
seria: „Z prac Towarzystwa Kultury Języka”, t. IX

 

Książka na stronie Wydawnictwa Elipsa »

spis treści »

 

 

 

 

 

 
Sybille Schmidt (s. Kinga)

Kompetencja komunikacyjna Niemców
w polskich aktach grzeczności językowej.
Perspektywa glottodydaktyczna.

WSHP, Pułtusk 2004