piątek, 01 wrzesień 2017 16:11

List na nowy rok formacyjny

List przełożonej generalnej Franciszki Sagun na nowy rok pracy formacyjnej w Zgromadzeniu

Kochane Siostry,
Na półkuli północnej, po okresie wakacji letnich, rozpoczął się nowy rok szkolny i tak jak w poprzednich latach rozpoczynamy w Zgromadzeniu nowy rok pracy duchowej. Na półkuli południowej, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, rok szkolny 2016/2017 zmierza powoli ku końcowi, przed naszymi siostrami jest jeszcze kilka miesięcy wytężonej pracy...Dziękuję Siostrom za liczne inicjatywy apostolskie podejmowane na rzecz dzieci i młodzieży w okresie letnim, a także za troskę o życie duchowe w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym, za całe dobro, które stało się udziałem tych wszystkich, którym Siostry służą i z którymi dzielą codzienność. Siostrom chorym i starszym dziękuję za ofiarowywanie swoich cierpień i modlitw we wszystkich intencjach Zgromadzenia, Kościoła i świata. Mimo wielu ograniczeń, nie tylko fizycznych, mają Siostry swój wyjątkowy udział w szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi. Wszystkim Siostrom dziękuję za troskę i codzienną modlitwę w intencji nowych powołań do naszego Zgromadzenia. Nie przestawajmy z ufnością prosić Pana, aby przysłał robotników do swojej winnicy.
Jak Siostry pamiętają, podczas spotkania Rady Poszerzonej w 2016 roku w Rzymie[1] zaplanowałyśmy, że trzy ostatnie lata przed 100. rocznicą powstania naszego Zgromadzenia będą służyły pogłębieniu naszej urszulańskiej tożsamości, a rok Jubileuszowy 2020 będzie rokiem dziękczynienia za dar naszej świętej Założycielki i za wszystkie urszulanki, które przyczyniły się do budowania naszej rodziny zakonnej na przestrzeni 100 lat jej istnienia.
Rozpoczynający się pierwszy rok przygotowań, przed tą ważną rocznicą, będzie poświęcony głębszemu poznawaniu Osoby Jezusa Chrystusa, a tematem wiodącym tegorocznego programu pracy duchowej jest: Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek w centrum naszego życia. Tematy zaproponowane w załączonym do tego listu programie pracy rocznej pragniemy przeżywać z nową wrażliwością i z nowym zaangażowaniem, zasłuchane w Słowo Boże, w Pisma naszej świętej Matki Założycielki i w głos Kościoła naszych czasów, odczytując na nowo pragnienia Bożego Serca względem każdej z nas i naszego Zgromadzenia.
Przygotowując się do obchodów 100-lecia Zgromadzenia powinnyśmy zadać sobie zasadnicze pytanie: Czy Jezus Chrystus jest w centrum mojego i naszego życia? Czy nadal idziemy za Nim drogą rad ewangelicznych? Dziś także do nas, podobnie jak do Piotra nad Morzem Galilejskim, Jezus kieruje pytanie: Czy miłujesz mnie bardziej niźli ci…? Czy po latach bycia osobą konsekrowaną mogę w całej prawdzie powiedzieć, że miłuję Jezusa coraz, coraz więcej?

Musimy też wciąż pamiętać, że nasza Założycielka zbudowała nasze Zgromadzenie na trwałym fundamencie, czyli na Chrystusie. Sama jest przykładem osoby, która od samego początku miała jasną wizję tego, co chciała osiągnąć w życiu zakonnym. W przeddzień złożenia ślubów w klasztorze krakowskim tak pisała do swojego brata: „Obym tylko miłować umiała! Palić, spalać się miłością!” Te słowa stały się myślą przewodnią całego jej życia! A po wielu latach syntezą przeżytego życia dla Boga i ludzi były słowa zamieszczone w Medytacjach dla sióstr, nawiązujące do słów Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie[2]. Jedzcie me siły, bo są do waszej dyspozycji, chcę wam służyć nimi. Bierzcie i jedzcie moje zdolności, moją umiejętność, jeśli wam nią mogę być użyteczna. Bierzcie i jedzcie me serce, niech swą miłością rozgrzewa i rozjaśnia życie wasze. Bierzcie i jedzcie mój czas, niech będzie do waszej dyspozycji. Weźcie mnie, choćby to było dla mnie ciężkie, jam wasza, tak jak Jezus-Hostia jest mój.”[3]

Zapatrzone w Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, pragniemy z całą świadomością, podążając za przykładem naszej świętej Matki Założycielki, uobecniać miłość Bożego Serca poprzez konkretne gesty miłości w stosunku do tych, z którymi dzielimy naszą codzienność: we wspólnocie, w miejscach pracy i w każdej okoliczności życia. Niech w nas i przez nas Chrystus będzie rozpoznawany i uwielbiony. Niech całe nasze życie, tak jak tego chciała nasza Założycielka, będzie nieustannym hymnem miłości ku Najświętszemu Sercu Jezusa.
Tegoroczny program pracy duchowej ma nam wszystkim pomóc, aby poznając coraz pełniej Jezusa wchodzić w głębszą osobistą relację z Nim, tak – jak mówią nasze Konstytucje – „aby On sam mógł przedłużać w nas i przez nas swoją misję zbawczą”[4]. Nasz charyzmat, urszulanek Serca Jezusa Konającego, przynagla do tego, abyśmy zjednoczone z tajemnicą Jezusowego konania mogły coraz bardziej stawać się źródłem życia dla innych[5]. Czyli same przemienione przez „ustawiczne nawracanie serca i pogłębianą stale wierność zobowiązaniom podjętym w dniu profesji”[6] mamy być przekonywującymi świadkami życia ewangelicznego.

Niech nasze spotkania nie będą spotkaniami rutynowymi, z obowiązku lub przymusu. Potraktujmy je jako kolejną szansę na pogłębienie naszej relacji z Bogiem i z siostrami wspólnoty. Przygotowujmy się do nich przez osobiste wcześniejsze zapoznanie się z treścią danego tematu. Weźmy te teksty na osobistą modlitwę i prośmy Pana, aby poszerzał nasze serce na głębsze poznanie Jego i nas samych.

Nie zapominajmy też o innych ważnych wydarzeniach, którymi żyje Kościół Powszechny i Kościoły lokalne, przeżywajmy je razem w naszych wspólnotach:
  • 100. rocznica objawień fatimskich. Kolejni Papieże przypominają, że orędzie fatimskie przekazane Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi jest wciąż aktualne! Jest w nich m.in. wezwanie do pokuty, do modlitwy i składania ofiar jako wynagrodzenie za grzechy ludzkości i prośby o nawrócenie grzeszników i o pokój na świecie. W związku z powyższą rocznicą w wielu miejscach świata podjęto inicjatywę zawierzenia krajów i narodów Niepokalanemu Sercu Maryi. W Polsce nastąpi to 8 września br. Zachęcam więc Siostry do włączenia się w tę uroczystość w parafiach, gdzie żyjemy i pracujemy.
  • Podczas tegorocznego zjazdu sióstr przełożonych w Pniewach podjęłyśmy też decyzję o poświęceniu naszego Zgromadzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, w dniu 8 grudnia br., po uprzednim zapoznaniu się z przesłaniem orędzia fatimskiego i duchowym przygotowaniu do tego ważnego aktu.
  • 19 listopada br. w XXXIII Niedzielę Zwykłą – tydzień przed uroczystością Chrystusa Króla, z inicjatywy Papieża Franciszka będzie po raz pierwszy obchodzony Światowy Dzień Ubogiego. Swoje przesłanie na ten Dzień Ojciec Święty opatrzył hasłem: Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą[7], w którym apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o otwarcie się na wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi jako konkretny znak braterstwa. Zachęcam więc Siostry do podjęcia działań w tym zakresie. Niech w środowiskach, gdzie żyjemy i pracujemy nie zabraknie konkretnych gestów miłości wobec potrzebujących i niesienia im pomocy, pamiętając jednocześnie, że troska o ubogich jest wpisana w nasz charyzmat, o czym przypominają nam nasze Konstytucje: „Urszulanka Serca Jezusa Konającego chce i powinna poświęcać się dla ubogich”[8].
  • Innym ważnym wydarzeniem, zaakceptowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, będzie akcja „Różaniec do granic”. 7 października br. wzdłuż granic Polski stanie szpaler ludzi odmawiających różaniec w intencji Polski i całego świata. Wspierajmy tę piękną inicjatywę naszą modlitwą i serdeczna pamięcią.
Na zakończenie tego listu pragnę serdecznie podziękować wszystkim Siostrom za dar modlitwy w mojej intencji i za wszystkie dary duchowe, które zostały ofiarowane za mnie z racji mojego złotego jubileuszu życia zakonnego. Niech sam Bóg wynagrodzi hojność serca Sióstr i jednocześnie sprawi, aby nasza rodzina zakonna nieustannie się odnawiała w miłości do Pana i aby nasze serca poszerzały się we wzajemnej miłości i dla tych wszystkich którym służymy.

Serdecznie pozdrawiam - 
(-) m. Franciszka Sagun

Pniewy, 16 sierpnia 2017


[1] Patrz. Okólnik nr 15 z dn. 25.10.2016 r.
[2] Mt 26, 24.
[3] MUL, Medytacje VI-14.
[4] Konst. p. 3.
[5] Por. Konst. 2.
[6] Por. Konst. 17.
[7] 1 J 3, 18.
[8] Konst. 4.
Czytany 1233 razy Ostatnio zmieniany środa, 20 grudzień 2017 17:12