piątek, 19 lipiec 2019 10:33

Wakacje z Bogiem – Sankt Petersburg

W naszej parafii zorganizowaliśmy dwa obozy dla dzieci. Każdy z nich miał swoją tematykę i charakter. Pierwszy obóz był zorganizowany dla wszystkich chętnych dzieci w Jelizavietino (około 70 km od Sankt Petersburga), które katechizujemy, i poruszał tematykę sakramentów. W nieco innej formie niż katecheza dzieci pogłębiały wiedzę na temat sakramentów. Nie zabrakło oczywiście zabawy, filmów i innych atrakcji...

Większość z nich była na obozie pierwszy raz, a szczególną radością dla nas było to, że pojechały z nami nasze dzieci z Centrum św. Urszuli. Wiele dobra przyniósł nam ten czas.

Na drugi obóz zaprosiłyśmy dzieci nieco starsze – z tej racji, że czekała nas wyprawa na Litwę. Zatrzymaliśmy się w pokamedulskim klasztorze z XVII wieku w Pożajslis koło Kaunasu. Tam przeżywaliśmy tematykę biblijnych gór, wędrowaliśmy po szczytach, rozważając tajemnice tych miejsc i spotkań ludzi z Bogiem. Były też wyprawy do Matki Bożej Ostrobramskiej do Wilna, na Górę Krzyży i do Kowna (Kaunas). Przeżyliśmy piękne dni wypełnione rozmaitymi nowymi doświadczeniami.

zdjęcia w albumie Google Photos

Каникулы с Богом – Санкт-Петербург

В нашем приходе мы организовали два детских лагеря. Каждый из них имел свою тематику и характер. Первый лагерь был организован для всех желающих детей в Елизаветино (примерно в 70 км от Санкт-Петербурга), которые мы катехизируем и затронули тематику таинств. Немного в другой форме, чем катехизация, дети углубляли знания о таинствах. Не обошлось, конечно без игр, фильмов и других развлечений. Большинство из детей были в лагере в первый раз, а особой радостью для нас было то, что поехали с нами наши дети из Центра св. Урсулы. Много хорошего принесло это время.

На второй лагерь мы пригласили детей постарше, из-за того, что ждала нас поездка  в Литву. Мы остановились в покамедульском монастыре 17-го века в Пожайслисе около Каунаса. Там мы переживали тематику библейских гор, блуждали по вершинам, размышляя о тайнах этих мест и встречах людей с Богом. Были также поездки к Матери Божьей Остробрамской в Вильнюсе, на Гору Крестов и в Каунас. Мы пережили прекрасные дни, наполненные разнообразными новыми впечатлениями.


Czytany 1183 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 22 lipiec 2019 10:35