piątek, 02 kwiecień 2021 11:23

Wielkanoc 2021

Giotto di Bondone, Sceny z życia Marii Magdaleny Giotto di Bondone, Sceny z życia Marii Magdaleny

Wierzyć to nic innego,
jak w nocy świata dotknąć ręki Boga,
i tak – w ciszy – słuchać słowa i dostrzec Miłość…
Benedykt XVI

Drodzy Przyjaciele!

Grób jest pusty! Nie ma w nim Pana. On zmartwychwstał!

Tej nocy, zjednoczeni przy Sercu Zwycięzcy śmierci, wyznajmy naszą wiarę w Jego potęgę i miłosierdzie. Wzbudźmy nadzieję, gdyż Jezus przynosi nam pokój, uśmierzający nasze troski, bóle napięcia.

Życzę, aby spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym stało się źródłem trwałej i głębokiej radości, aby Chrystus pozwolił doświadczyć Swej bliskości i udzielił światła, by nasze serca, relacje z bliźnimi, nasze wspólnoty i rodziny były napełnione dobrocią i chrześcijańską miłością.

Z darem modlitwy

(-) m. Beata Mazur

przełożona generalna
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego

Warszawa, Wielkanoc 2021


To believe is nothing else,
as to touch the hand of God in the night of the world,
and so - in silence - listen to the word and see Love...
Benedict XVI 

Dear Friends!

The tomb is empty! The Lord is not there. He has risen!

This night, united at the Heart of the Victor of death, let us profess our faith in His power and mercy. Let us raise our hope because Jesus brings us peace relieving our worries, tensions, and pains.

I wish that the encounter with the Risen Jesus be a source of lasting and deep joy, that you may experience Christ’s closeness and give light, that our hearts, relationships with our neighbours, our communities, and families may be filled with goodness and Christian love. 

with the gift of prayer

(-) M. Beata Mazur

Superior General
of the Ursuline Sisters of the Agonizing Heart of Jesus 

Warsaw, Easter 2021

Ilustracja: Wikimedia Commons: Giotto_di_Bondone_-_Scenes_from_the_Life_of_Mary_Magdalene

Czytany 1394 razy Ostatnio zmieniany środa, 07 kwiecień 2021 14:30