piątek, 25 czerwiec 2021 15:11

Pocztówka z Merentähti

Maryja Gwiazda Morza z pewnością prowadzi nas teraz,
prowadzi naszą łódkę, mimo rozhukanych bałwanów.
Garnijmy się do Niej z wielką ufnością  i z coraz większą miłością wołajmy:
Matko, ratuj, bo giniemy. św. Urszula Ledóchowska

Zatoka Fińska – Merentähti w maju gościło wielu naszych katolików, różne grupy...

25 maja odbyło się pasterskie spotkanie: kapłanów, braci i sióstr zakonnych. Przez cały dzień mocno padał deszcz, ale i tak było pięknie. W święto naszego Zgromadzenia, 29 maja, pojechaliśmy z młodzieżą. To była pierwsza pielgrzymka do Maryi Gwiazdy Morza młodzieży dekanatu. Wiele radości przyniosło to spotkanie i nikomu nie chciało się stamtąd wyjeżdżać...

Zaraz po młodzieży, 30 maja, pojechała nasza „woskriesna szkoła” i parafianie. Był zamówiony autobus, ale wielu parafian, wiele rodzin przyjechało swoimi samochodami. Jak zawsze radość spotkania, piękna pogoda, odpoczynek i modlitwa. Wiele świadectw ludzi o ważności takich wyjazdów.

Na 31 maja pierwszy raz zaplanowaliśmy zakończenie roku Centrum św. Urszuli nad Zalewem. Praktycznie przyjechały wszystkie rodziny z dziećmi. Dzieci urozmaicały nasz pobyt śpiewem, zarażały radością i prostotą. Rodzice mówili, że to było najpiękniejsze zakończenie przedszkolnego roku, tym bardziej, że wiele dzieci ze starszej grupy odchodzi do szkoły.

Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkich tych spotkaniach. Matce Urszuli wielkie dzięki za miejsce, które znalazła dla naszej rodziny zakonnej. Mamy nadzieję, że podpowie, jak je jeszcze bardziej wykorzystać.

Z serdecznym pozdrowieniem – siostry z Petersburga
Мария, Звезда Моря, несомненно ведёт нас сейчас, ведёт нашу лодку, несмотря на разбушевавшиеся волны. Прильнем к Ней с великим доверием и со всей большей любовью воззовем: Матерь, спасай, ибо погибаем! Св. Урсула Ледуховская

Финский залив, Мерентяхти, принимал в мае множество наших католиков, разные группы.

25 мая состоялась пастырская встреча священников, монахов и монахинь. Весь день шёл дождь, но все равно было прекрасно.

В праздник нашей Конгрегации, 29 мая, мы поехали с молодежью. Это было первое паломничество молодежи деканата к Марии, Звезде Моря .Много радости принесла эта встреча, и никому не хотелось оттуда уезжать.

Сразу после молодежи, 30 мая, поехала наша воскресенья школа и прихожане. Был заказан автобус, но многие прихожане, многие семьи приехали на своих машинах .Как всегда, радость встречи, прекрасная погода, отдых и молитва. Множество свидетельств людей о важности таких поездок.

31 мая впервые завершение учебного года в Центре св. Урсулы мы запланировали отпраздновать на заливе. Приехали практически все семьи с детьми. Дети разнообразили наше пребывание пением, заражали радостью и простотой. Родители говорили, что это самое прекрасное завершение учебного года в детском  саду, тем более что многие дети из старшей группы пойдут в школу.

Да будет прославлен Бог во всех этих встречах. Матери Урсуле большое спасибо за место, которое она выбрала для нашей монашеской семьи. Надеемся, что она подскажет, как еще его можно использовать.

С сердечнымиприветствиями,

Сестры из Санкт-Петербурга

Czytany 980 razy Ostatnio zmieniany piątek, 25 czerwiec 2021 15:34