czwartek, 16 wrzesień 2021 19:50

X Generalne Zebranie CORSUM

W dniach 23–26.08.2021 niedaleko Moskwy w Oktiaberskom odbyło się X Generalne Zebranie Konferencji Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych i Wspólnot Życia Apostolskiego CORSUM. Na to spotkanie przyjechali zakonnicy z różnych miast Rosji, od Petersburga po Władywostok, wszystkich uczestników było 23 przedstawicieli męskich i żeńskich zgromadzeń. Tematem spotkania były słowa: „Serce, otwarte dla całego świata”. Te słowa to tytuł jednego z rozdziałów encykliki papieża Franciszka „Fratelli tutti”.

Ważnym i radosnym momentem dla uczestników spotkania była obecność nuncjusza apostolskiego w Federacji Rosyjskiej, abp Giovanniego D' Aniello, a także biskupa pomocniczego archidiecezji Moskiewskiej, Nikołaja Dubinina OFM Conv. Do czasu mianowania biskup Nikołaj przez wiele lat przewodniczył konferencji zakonników.

Spotkanie zostało zainaugurowane Mszą św. pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego. W swoim kazaniu, zwracając się do zakonników, arcybiskup powiedział: „wielokrotnie myślałem o nas, tych, którzy poświęcili swoje życie służbie Bogu i ludziom... modlę się, aby ta Eucharystia ożywiła w nas miłość Boga i wzmocniła świadomość godności nadanej nam przez Pana. Abyśmy, pomimo naszych wad, ale poprzez wierne świadectwo, zbudowali Jego Królestwo”. Po Mszy św. odbyło się spotkanie Nuncjusza Apostolskiego z zakonnikami, poznawanie przedstawicieli zgromadzeń i wymiana doświadczeń. Arcybiskup Giovanni przekazał uczestnikom zgromadzenia szczere pozdrowienia od papieża Franciszka, a także wyraził swoją przyjaźń, miłość i szacunek dla obecnych. Zachęcał do podążania wybraną ścieżką z wiernością i wytrwałością. Na zakończenie spotkania wygłosił słowa wdzięczności za wszystko, co czynią zakonnicy, za hojność i poświęcenie w służbie Bogu i bliźnim, szczególnie najsłabszym i najbardziej potrzebującym.

Drugi dzień rozpoczął się od Mszy św. pod przewodnictwem bp. Nikołaja Dubinina OFM Conv., po której odbyło się spotkanie biskupa z zakonnikami. Podczas spotkania biskup wyraził wdzięczność centralnej Radzie CORSUM za współpracę i służbę, podkreślając, jak ważne jest świadectwo zakonników, szczególnie w dzisiejszym świecie.

Podczas wystąpienia bp. Nikołaj zauważył, że encyklika papieża Franciszka została napisana podczas pandemii i zachęca nas do postrzegania czasu prób jako szansy na odkrycie prawdy o tym, kim jesteśmy i jak współdziałamy ze sobą. Zaprosił do tego, aby wiernie wypełniać proroczą misję głoszenia światu Dobrej Nowiny. Każdemu z uczestników zgromadzenia bp. Nikołaj podarował egzemplarz nowego dokumentu Stolicy Apostolskiej „Duszpasterstwo wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła” i życzył owocnej pracy w trakcie spotkania.

Następnie o. Mariano przedstawił prezentację encykliki papieża Franciszka „Fratelli tutti” na temat braterstwa i przyjaźni społecznej. Podczas drugiego dnia spotkania uczestnicy zgromadzenia pracowali z tekstem dokumentu, wyznaczając punkt odniesienia dla funkcjonowania konferencji na najbliższe dwa lata, jako spełnienie proroczej misji tu i teraz.

Mamy nadzieję, że wyzwania przedstawione w tym dokumencie pomogą nam dziś iść drogą braterstwa i przyjaźni społecznej.

Trzeci dzień spotkania poświęcony był sprawozdaniom członków Rady Centralnej i wyborom jej nowego składu na najbliższe cztery lata.

 

NOWY SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO CORSUM

Podczas prac X Zgromadzenia Ogólnego uczestnicy wybrali nowy skład Rady Centralnej konferencji na najbliższe cztery lata.

Prezes CORSUM: S. Oksana Britik USJK, Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusowego Konającego

Wiceprzewodniczący: O. Mariano Jose Sedano Sierra CMF, Zgromadzenie misjonarzy Synów Niepokalanego Serca NMP (klaretyni)

Sekretarz: s. Anna Zacharowa FMM, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

Przedstawiciel Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie: o. Dariusz Harasymowicz OFM conv, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych

Przedstawiciel diecezji św. Klemensa w Saratowie: s. Natalia Petrova MCCSS, Siostry Misjonarki Klaryski Najświętszego Sakramentu

Przedstawiciel diecezji Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku: s. Teresa Jakubowska CSA, siostry od Aniołów

Przedstawiciel diecezji św. Józefa w Irkucku: s. Olga Niemczynowa HCSA, Siostry Miłosierdzia

Z podziękowaniem wszystkim uczestnikom X Zgromadzenia Ogólnego i z modlitwą za Wasze wspólnoty, służbę Kościołowi i głoszenie prawd Chrystusa

s. Oksana Britik USJK


Х Генеральная Ассамблея CORSUM.

С 23 по 26 августа 2021 г. в Подмосковье, в пос. Октябрьском, состоялась Х Генеральная Ассамблея КОНФЕРЕНЦИИ СТАРШИХ НАСТОЯТЕЛЕЙ И НАСТОЯТЕЛЬНИЦ ИНСТИТУТОВ МОНАШЕСТВУЮЩИХ И ОБЩЕСТВ АПОСТОЛЬСКОЙ ЖИЗНИ (CORSUM).

На встречу приехали монашествующие из разных городов России, от Санкт-Петербурга до Владивостока, всего 23 представителя мужских и женских Конгрегаций и Орденов.

Темой Ассамблеи стали следующие слова: «Сердце, открытое целому миру». Это название одной из глав энциклики Папы Франциска Fratelli tutti («О братстве и социальной дружбе»).

Важным и радостным моментом для участников встречи было присутствие Апостольского Нунция в РФ архиепископа Джованни Д'Аниелло, а также вспомогательного епископа Московской архиепархии Николая Дубинина OFM Conv. До момента назначения вспомогательным епископом, владыка Николай много лет возглавлял Конференцию монашествующих.

Ассамблея открылась Святой Мессой под предстоятельством Апостольского Нунция. В своей проповеди, обращаясь к монашествующим, архиепископ сказал: «Я не раз думал о нас, тех, кто посвятил свою жизнь служению Богу и людям… Молюсь, чтобы эта Евхаристия оживила в нас любовь к Богу и укрепила сознание достоинства, дарованного нам Господом. Чтобы, несмотря на наши недостатки, но через верное свидетельство, мы созидали Его Царство». После Мессы имела место встреча Апостольского Нунция с монашествующими, во время которой состоялось личное знакомство и неформальное общение. Архиепископ Джованни передал участникам Ассамблеи искреннее приветствие от Папы Франциска, а также выразил присутствующим свою дружбу, любовь и уважение. Призвал следовать избранным путём с верностью и настойчивостью. В завершении встречи произнёс слова благодарности за всё то, что делают монашествующие, за щедрость и жертвенность в служении Богу и ближним, особенно же наиболее слабым и нуждающимся.

Второй день Ассамблеи начался со Святой Мессы под предстоятельством еп. Николая Дубинина OFM Conv., после которой состоялось общение епископа с монашествующими. Во время встречи Владыка выразил благодарность Центральному совету CORSUM за сотрудничество и служение, подчеркнув, как важно свидетельство монашествующих особенно в сегодняшнем мире. Во время выступления еп. Николай отметил, что энциклика папы Франциска написана во время пандемии и призывает нас увидеть время испытаний как шанс открыть правду о том, кто мы и как взаимодействуем между собой. Призвал, дабы верно исполняли пророческую миссию – провозглашать всему миру Благую Весть. Каждому из участников Ассамблеи еп. Николай подарил экземпляр нового документа Апостольского Престола «Пастырское обращение приходской общины в служении евангелизационной миссии Церкви» и пожелал плодотворной работы в ходе Ассамблеи.

Далее о. Мариано представил презентацию энциклики Папы Франциска «Fratelli tutti» о братстве и социальной дружбе. В течение второго дня встречи, участники Ассамблеи работали с текстом документа, обозначив ориентир для работы Конференции на ближайшие два года, как исполнение пророческой миссии здесь и сейчас.

Надеемся, что вызовы, обозначенные в данном документе, помогут нам сегодня идти путём братства и социальной дружбы.

Третий день Ассамблеи был посвящен отчетам членов Центрального Совета и выборам его нового состава на ближайшие четыре года.

 

НОВЫЙ СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА CORSUM

В ходе работы Х Генеральной Ассамблеи участники выбрали новый состав Центрального Совета Конференции на ближайшие четыре года.

Президент CORSUM: с. Оксана Бритик USJK, Конгрегация Сестёр урсулинок Сердца Иисуса в Агонии

Вице-Президент: о. Мариано Хосе Седано Сиерра CMF, Конгрегация Миссионеров сыновей Непорочного Сердца Девы Марии (кларетины)

Секретарь: с. Анна Захарова FMM, Конгрегация сестёр Францисканок миссионерок Марии

Представитель Архиепархии Матери Божией в Москве: о. Дарий Харасимович OFM conv, Орден братьев меньших конвентуальных

Представитель епархии св. Климента в Саратове: с. Наталия Петрова MCCSS, Сестры Миссионерки Клариссы Святейшего Таинства

Представитель Преображенской епархии в Новосибирске: с. Тереса Якубовска CSA, Сестры от Ангелов

Представитель епархии св. Иосифа в Иркутске: с. Ольга Немчинова HCSA, Сестры Милосердия св. Анна

 

 

С благодарностью всем участникам Х Генеральной Ассамблеи и молитвой за Ваши общины, харизму, служение Церкви и провозглашение истин Христовых.

с.Оксана Бритик USJK
Czytany 950 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 16 wrzesień 2021 19:54