Z kroniki Zgromadzenia

11 kwietnia 1930 roku – Otwarcie domu przy ul. Obywatelskiej w Łodzi


W Łodzi szare urszulanki podjęły działalność niedługo po założeniu Zgromadzenia. Na zaproszenie ks. biskupa Wincentego Tymienieckiego, ordynariusza nowo utworzonej diecezji łódzkiej, Zgromadzenie otworzyło w marcu 1922 placówkę w Łodzi w celu organizowania, koordynowania i prowadzenia pracy katechetycznej. Tymczasowym mieszkaniem trzech sióstr był mały domek przy ul. Skorupki 1. W 1923 roku siostry uzyskały bezpłatne mieszkanie przy ul. Czerwonej 6, w kamienicy należącej do właściciela fabryki, Ludwika Geyera...

11 kwietnia 1930 roku na peryferiach miasta Łodzi, na Rokiciu, powstała kolejna placówka urszulańska dzięki darowiźnie uczynionej przez pp. Przybyłów, których trzy córki wstąpiły do Zgromadzenia. Odstąpili oni Zgromadzeniu swój dom rodzinny z ogrodem i polem przy ul. Obywatelskiej 2 (obecnie: 60). Dom ten został nazwany Domem św. Józefa. Na otrzymanym gruncie Zgromadzenie wybudowało w latach 1931-1933 kościół pw. św. Urszuli, a w latach 1936-1939 dom zakonny. Od 1938 roku stał się on domem centralnym z siedzibą przełożonej centrum. W 1940 otwarty został tu nowicjat.

Siostry zajmowały się katechizacją w szkołach powszechnych miasta Łodzi, prowadziły przedszkole, głównie dla dzieci z rodzin robotniczych, oraz bursę dla młodzieży. W latach 1931-1934 prowadziły kuchnię dla bezrobotnych z ramienia Komitetu „Doraźny Posiłek”, zorganizowanego przy Kurii Biskupiej, dla 800 osób. Założyły i prowadziły drukarnię Zgromadzenia oraz wydawnictwo „Orędowniczka Eucharystycznego” i innych pism Krucjaty Eucharystycznej. Prowadziły przy kościele organizacje religijne. Zajmowały się pracą w ogrodzie i w gospodarstwie przydomowym.

W pierwszych miesiącach II wojny światowej siostry katechetki uczyły w szkołach – do 18 grudnia 1939, to jest do chwili zamknięcia wszystkich polskich szkół, pracowały również w szpitalu wojskowym, pielęgnując rannych żołnierzy polskich, pracowały też w Opiece Dworcowej nad matkami i dziećmi uchodźców. W grudniu 1940 roku siostry otrzymały nakaz opuszczenia domu, ale część ich pozostała w starym budynku. 10 stycznia 1941 gmach został zajęty na mieszkania dla urzędników niemieckich, potem dla telefonistek, przejezdnych żołnierzy, wreszcie do końca okupacji na szpital Arbeitsdienstu. Pod koniec 1941 roku (od 14 grudnia 1941), wobec nasilenia represji ze strony Niemców, siostra przełożona Łozińska zdecydowała się na stopniowe wysyłanie sióstr przez „zieloną granicę” do Warszawy. Sama opuściła Łódź 7 stycznia 1942. Kościół pw. św. Urszuli został w 1942 roku zajęty na składnicę szpitalną.

Siostry powróciły na Obywatelską w marcu 1945 roku. Podjęły katechizację w publicznych szkołach podstawowych i zawodowych, następnie w parafiach: św. Urszuli, św. Antoniego, Świętego Ducha i Św. Krzyża, na Retkini. Zorganizowały i prowadziły w latach 1945-1952 Dom dzieci i młodzieży im. Matki Ledóchowskiej oraz przedszkole z dożywianiem dla przeszło 100 dzieci (upaństwowione 2 lipca 1962).

Objęły kierownictwo miejskiej świetlicy i przedszkola dla dzieci repatriantów. Opiekowały się małymi dziećmi (od 1962) w ramach pomocy sąsiedzkiej, organizowały kolonie dla dzieci. Od 1962 roku podjęły pracę w Diecezjalnym Ośrodku Katechetycznym, pracę w Wydziale Duszpasterstwa Kurii Biskupiej, w Komisji do spraw dobroczynności (1963-1967), pracę kancelaryjną na cmentarzach łódzkich św. Józefa i św. Anny.

W domu na Obywatelskiej mieszkał po wojnie i zmarł (7 maja 1946) ks. bp Kazimierz Bukraba, ordynariusz piński.

Decyzją Kurii Biskupiej z 8 grudnia1973 roku kościół przy ul. Obywatelskiej 60 i salki katechetyczne zostały oddane do dyspozycji diecezji, a 10 lutego 1980 ks. biskup J. Rozwadowski wydał dekret o utworzeniu przy domu zakonnym Parafii pw. św. Urszuli. Dnia 3 listopada 1983 został zmieniony tytuł kościoła św. Urszuli na kościół pw. bł. Urszuli Ledóchowskiej. 4 marca 1990 ks. bp B. Bejze dokonał poświęcenia nowej kaplicy dla wspólnoty zakonnej. Wystrój kaplicy jest dziełem s. Panis Michalczuk.

Od 1989 r. siostry prowadzą: 3-oddziałowe przedszkole dla 80 dzieci, oddane do użytku w nowym budynku w 1991 roku, prowadzą świetlicę, organizacje młodzieżowe i inne (schole, ERM). Podejmują prace związane z funkcjonowaniem parafii (katechizacja, gra na organach, kancelaria, praca w zakrystii), wspomagają działalność charytatywną (prowadzenie kuchni dla bezrobotnych), organizują rekolekcje dla młodzieży maturalnej i spotkania z młodzieżą, pracują jako katechetki w państwowych szkołach podstawowych. (…)

W 2000 roku, po kapitalnym remoncie starego budynku (domu św. Józefa), zostało otwarte Ognisko Wychowawcze dla 70 dzieci w wieku 7-15 lat, a część ogrodu zamieniono na boiska dla dzieci. W okresie letnim organizowane są półkolonie dla dzieci.

Siostry prowadzą też Oratorium św. Urszuli, w którym organizują różne spotkania dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W ramach niesienia pomocy ludziom uboższym została w 2005 r. otwarta grota solna, z której korzystają zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci.strona www parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Łodzi przy ul. Obywatelskiej
Czytany 4009 razy Ostatnio zmieniany sobota, 09 grudzień 2023 16:36