Ruchy i stowarzyszenia

Olafitki

stowarzyszenie byłych uczennic szkoły pniewskiej prowadzonej przez Zgromadzenie, założone w 1924 r. przez św. Urszulę Ledóchowską. Aktualnie skupia ok. 300 byłych wychowanek.

Krąg EMAUS

to krąg osób świeckich pragnących żyć radami ewangelicznymi w duchu św. Urszuli Ledóchowskiej i przedłużać w świecie misję Zgromadzenia. Założone w 1978 roku w Polsce, obecnie liczy 12 członków.

CELE i POSŁANNICTWO – ze Statutu Kręgu Emaus

  1. Krąg Emaus, zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego i w myśl kanonów 299 i 303 KPK, jest wspólnotą osób żyjących w świecie, które oddane całkowicie Bogu idą za Chrystusem drogą rad ewangelicznych, przeżywanych w oparciu o duchowość Świętej Urszuli Ledóchowskiej.
  2. Ośrodkiem życia Kręgu jest Chrystus Eucharystyczny ofiarujący się za zbawienie świata i jednoczący Kościół. Wspólnota Emaus pragnie związać się w szczególny sposób z tajemnicą zbawienia i żyć coraz pełniej dla Chrystusa i Jego Ciała, którym jest Kościół.
  3. Maryja, Matka Chrystusa i Matka Kościoła, jest dla Emaus wzorem całkowitego poświęcenia się Osobie i dziełu Swego Syna. Pod Jej macierzyńską opieką członkowie Kręgu pełnią swą służbę wierni hasłu: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego" (Łk 1,38).
  4. Patronką Emaus jest św. Urszula Ledóchowska, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.
  5. Nazwa Emaus wyraża rys charakterystyczny dla duchowości Kręgu. Jest nim gotowość do służby, wrażliwość na rozpoznawanie Pana w każdym spotkanym człowieku, budowania jedności z Chrystusem i braćmi przy „łamaniu chleba”.

Celem członków Emaus jest ofiarna i radosna służba Bogu i ludziom w ramach własnej pracy i osobistego powołania przeżywanego pośród świata, dla szerzenia Boże o Królestwa na ziemi, w duchu stawania się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich pociągnąć do Chrystusa. Wspólnota Emaus dąży do przepojenia ewangelicznym duchem błogosławieństw rzeczywistości, w której żyje. Włącza się tym samym w posłannictwo Kościoła, czyniąc go obecnym w świecie współczesnym.

Czwartki Papieskie

Wspólnota została założona w 1979 w Warszawie. jej celem jest modlitwa w intencji Jana Pawła II i studium Jego nauczania. Spotkania odbywają się regularnie dwa razy w miesiącu w domu przy ul. Wiślanej w Warszawie. W „czwartkach” bierze udział od 30 do 50 osób. Są wśród nich inżynierowie, urzędnicy, pracownicy naukowi, osoby w różnym wieku. Grupa ta przekształciła się we wspólnotę duchową i osób zaprzyjaźnionych, które wspierają się modlitwą i pomocą w zwykłych i trudnych chwilach życiowych. Grupa „Czwartków Papieskich” ma też swoje dni skupienia, raz w roku rekolekcje zamknięte.

„Szary dom” na Wiślanej w Warszawie jest szczególnie związany z osobą Papieża Jana Pawła II. w tym domu zatrzymywał się ks. kard. K. Wojtyła podczas swoich pobytów warszawskich, stąd wyruszył na historyczne konklawe 3 października 1978 r., w tutejszej kaplicy odprawiał Msze św. i często się modlił.

Koła Przyjaciół św. Urszuli 

Przy niektórych naszych wspólnotach istnieją Koła Przyjaciół św. Urszuli, których głównym celem jest zgłębienie życia, działania i nauczania Patronki. Koła te gromadzą osoby dorosłe, które na pewnym etapie życia zachwyciły się św. Urszulą i zapragnęły nie tylko czytać o niej, ale także żyć tak, jak do tego zachęcała. Członkowie kół uczestniczą w Mszach św. z nowenną do św. Urszuli, w dniach skupienia i w pielgrzymkach śladami św. Urszuli. Koła Przyjaciół św. Urszuli istnieją w Pniewach, Otorowie, w Łodzi na Obywatelskiej, Warszawie, Augustowie, we Francji i Tanzanii.

Więcej na temat Koła Przyjaciół w Pniewach

Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli

Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli powstało 9 czerwca 2008 r. z inicjatywy osób związanych ze Szkołą Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach. Od 2014 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Jego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

W swojej pracy członkowie Stowarzyszenia kierują się tym, co pozostawiła św. Urszula Ledóchowska. Pragną pomagać tym, którzy pomocy tej potrzebują, aby stawali się lepsi, rozwijali swoje talenty, pokazywali swoje możliwości. Chcą wyrównać szanse, aby życie w miejscowościach oddalonych od wielkich aglomeracji nie pozbawiało dzieci rozwoju swojej osobowości, rozwijania swoich możliwości i talentów.

Stowarzyszenie zrealizowało już wiele inicjatyw. Niektóre z nich stały się działaniami cyklicznymi. Należą do nich m.in.:

  • „Pobyt edukacyjny dla młodzieży ze Wschodu w Pniewach” – realizowany od 2011 r.; Stowarzyszenie pozyskuje fundusze z Senatu (w latach 2013-2015 z Ministerstwa Spraw Zagranicznych) dla młodzieży pochodzenia polskiego, mieszkającej na Wschodzie chcącej kształcić się w Szkole Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach,
  • Piknik Rodzinny – realizowany od 2012 r. we współpracy z Radą Rodziców Szkoły Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach,
  • Bieg św. Urszuli – realizowany od 2015 r. we współpracy z OSiR Pniewy oraz Szkołą Sióstr Urszulanek SJK w Poniedziałek Wielkanocny (rocznicę urodzin św. Urszuli).

Więcej o Stowarzyszeniu i jego działalności można dowiedzieć się na stronie internetowej: www.smul.pl

Czytany 2820 razy