sobota, 28 wrzesień 2019 09:43

Odbyło się w St. Petersburgu - IX Ogólne Spotkanie CORSUM

Od 2 do 5 września 2019 roku odbyło się w Sankt Petersburgu IX Ogólne Spotkanie CORSUM – Conferentia Russica Superiorum Maiorum (Krajowa Konferencja Przełożonych w Rosji), z okazji 20-lecia powstania tej Konferencji. Tematem spotkania w tym roku były słowa z Listu świętego Pawła apostoła do Galatów: „W czynieniu dobrze nie ustawajmy” (Ga 6,9). Zebrało się na nim 46 osób, w tym członkowie Zarządu Głównego, delegaciwspólnot zakonnych i goście. Ponadto gośćmi spotkania byli metropolita Paweł Pecci i biskup Klemens Pikel, przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Rosji i odpowiedzialny za kontakty z instytucjami zakonnymi...


Podczas spotkania zakonników i zakonnic bp Klemens podziękował uczestnikom spotkania za wkład w rozwój lokalnego Kościoła i podzielił się swoją wizją aktualnej sytuacji. Podkreślił, że najważniejsze w pracy parafialnej to katecheza. Szczególnie w Rosji obserwuje się duże braki w tej dziedzinie związane jeszcze z sowieckimi czasami. Podziękował zakonnikom i zakonnicom również za to, że odpowiadają na potrzeby lokalnego Kościoła.

Otwarcie jubileuszowego spotkania odbyło się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W przemówieniu inauguracyjnym prezydent CORSUM o. Mikołaj Dubinin OFMConv przypomniał, że w tym jubileuszowym dla CORSUM roku zebraliśmy się w Petersburgu nie tylko po to, aby się modlić i rozmawiać, ale i dziękować Bogu za miniony czas.

W pierwszy dzień został odczytany powitalny list nuncjusza apostolskiego w Rosji, arcybiskupa Celestino Migliore, który wyraził wdzięczność każdemu przełożonemu i przełożonej instytutów zakonnych za ich wkład w życie Kościoła lokalnego.

Dalej z wykładami wystąpili: przedstawiciel CORSUM w Archidiecezji Moskiewskiej o. Mariano Sedano i prezydent CORSUM o. Mikołaj Dubinin. Ojciec Mariano, który stał u początków Konferencji, opowiedział o tym, jak powstawała ona w 1999 roku z inicjatywy nuncjusza apostolskiego Jana Bukowskiego. Ojciec Mikołaj przedstawił krótką statystykę: na dzień dzisiejszy w Federacji Rosyjskiej działa 17 męskich 47 żeńskich zakonów i kongregacji. Tylko na terenie Rosji służy około 390 zakonników, z których około 300 to siostry.

Kolejny dzień pracy IX Ogólnego Spotkania CORSUM składał się z dwóch części: świadectw zakonników i zakonnic z różnych miast, które charakteryzują się historyczną obecnością instytucji życia konsekrowanego w Rosji, oraz dyskusji z arcybiskupem Pawła Pecci na trudny temat powołań. Na zakończenie spotkania arcybiskup Paweł odprawił uroczystą Mszę Świętą w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w dziękczynieniu za 20-lecie istnienia CORSUM. W kazaniu jeszcze raz zaapelował do uczestników spotkania o radość i wdzięczność za powołanie.

Uczestnicy spotkania pielgrzymowali do kilku katolickich parafii w Petersburgu i na Lewaszowki, pamiątkowy cmentarz, który kiedyś służył jako poligon NKWD i na którym pochowano około 45 tysięcy ofiar stalinowskich represji. Dzień pielgrzymki rozpoczął się Mszą Świętą w Bazylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy ulicy Newski Prospekt. Ojciec Tomasz Wytrwał OP przedstawił historię kościoła na Newskim, a s. Joanna Truta USJK opowiedziała o służbie św. Urszuli Ledóchowskiej w tej parafii i działalności naszej wspólnoty dzisiaj. Uczestnicy spotkania odwiedzili również kościół Matki Bożej z Lourdes, Nawiedzenia NMP i św. Stanisława, pojechali na Cmentarz Lewaszowski, miejsce stalinowskiego terroru. Uczestnicy przeszli na cmentarz, odmawiając różaniec za wszystkich pochowanych na tym cmentarzu i z prośbą o łaskę pokoju na ziemi.

W ostatnim dniu spotkania uczestnicy spotkania omówili plany na przyszłość, plany pracy zarządu głównego CORSUM, a następnie odbyło się ważne wydarzenie — wybory na członków Centralnej Rady przedstawicieli diecezji saratowskiej i irkuckiej. Zostali wybrani: z saratowskiej diecezji — ks. Zenon Gieniec (redemptorysta) z Togliatti. Z irkuckiej diecezji — s. Olga Niemczinowa (Siostry Miłosierdzia św. Anny) z Władywostoku.

Na koniec spotkania zostały ustalone daty następnego walnego zgromadzenia, które odbędzie się w 2021 roku. Jako miejsce zostały zaproponowane Sankt Petersburg lub Vladimir.

zdjęcia w albumie Google PhotosС 2 по 5 сентября в Санкт-Петербурге состоялась IX Генеральная Ассамблея CORSUM, приуроченная к 20-летию основания Конференции. Темой Ассамблеи в этом году стали слова из Послания святого апостола Павла к Галатам: «Делая добро, да не унываем». На встречу приехало 46 участников, включая членов Центрального Совета, делегатов монашеских общин и гостей. Кроме того, гостями Ассамблеи в этом году стали митрополит Павел Пецци и епископ Клеменс Пиккель, председатель Конференции Католических Епископов России и ответственный за контакты с институтами монашествующих. Во время встречи с монашествующими владыка Клеменс поблагодарил участников Ассамблеи за вклад в развитие поместной Церкви и поделился своим видением текущей ситуации. Он отметил, что самое главное в приходской работе – это катехизация. Особенно в России наблюдается большой пробел в этой сфере после советских лет. Он поблагодарил монашествующих также за то, что они отвечают на эти острые нужды поместной Церкви, жертвуя при этом возможностью жить харизмой своей конгрегации.

Открытие юбилейной встречи прошло в храме Успения Пресвятой Богородицы. Во вступительном слове президент CORSUM о. Николай Дубинин, OFMConv напомнил, что в этот юбилейный для CORSUM год мы собрались в Петербурге не только, чтобы молиться и общаться вместе, но и благодарить Бога за пройденный путь.

В первый же день собравшимся зачитал и приветственное послание Апостольского нунция в РФ Архиепископа Челестино Мильоре, который выразил благодарность каждому настоятелю и настоятельнице монашеских институтов за их вклад в жизнь поместной Церкви. 

Далее с докладами выступили представитель CORSUM в Московской Архиепархии о. Мариано Седано и президент CORSUM о. Николай Дубинин. Отец Мариано, стоявший у истоков Конференции, рассказал о том, как она родилась в 1999 году по инициативе Апостольского нунция Джона Буковски.  А о. Николай представил краткую статистику: на сегодняшний день в Российской Федерации несут служение 17 мужских монашеских орденов и конгрегаций и 47 — женских. Всего на территории России служат примерно 390 монашествующих, из которых порядка 300 — это сёстры.

Очередной день работы IX Генеральной Ассамблеи CORSUM состоял из двух частей: свидетельств монашествующих из разных городов, характеризующих историческое присутствие институтов посвященной Богу жизни в России, и встречи участников с Архиепископом Павлом Пецци для дискуссии на непростую тему призваний. В конце встречи Архиепископ Павел отслужил торжественную Святую Мессу в храме Успения Пресвятой Богородицы в честь 20-летия основания CORSUM. В проповеди он ещё раз призвал участников Ассамблеи к радости и благодарности за своё призвание.

    Участники Ассамблеи совершили паломничество в несколько католических приходов Санкт-Петербурга и на Левашовское мемориальное кладбище, служившее специальным расстрельным полигоном НКВД, на котором захоронено около 45 тысяч жертв сталинских репрессий. День паломничества начался Святой Мессой в базилике св. Екатерины Александрийской на Невском проспекте. Отец Томаш Вытрвал ОP представил историю храма на Невском, а с.Иоанна Трута USJK рассказала о служении св. Урсулы Ледуховской в этом приходе и деятельности нашей общины сегодня. Участники встречи побывали также в храмах Матери Божией Лурдской, Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы и св. Станислава. Посетили Левашовское мемориальное кладбище, место сталинского террора. Участники прошли по кладбищу, читая молитву Розария о всех погребенных на этом полигоне и с просьбой о благодати мира на земле.

В последний день встречи участники Ассамблеи обговорили планы работы Центрального Совета CORSUM, и затем состоялось важное событие — выборы в члены Центрального Совета представителей от Саратовской и Иркутской епархий. Были избраны: от Саратовской епархии — о. Зенон Генец (Редемптористы) из Тольятти. От Иркутской епархии — с. Ольга Немчинова (Сёстры Милосердия св. Анны) из Владивостока.

В конце встречи были намечены примерные даты проведения следующей Генеральной Ассамблеи, которая состоится в 2021 году. В качестве места проведения были предложены Санкт-Петербург или Владимир.
Czytany 1314 razy Ostatnio zmieniany sobota, 28 wrzesień 2019 09:53